Home Tin tức Các điều kiện kinh doanh hết hiệu lực từ 1/7/2016

Các điều kiện kinh doanh hết hiệu lực từ 1/7/2016

264

Kể từ 1/7/2016 sẽ có rất nhiều điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, bài viết này sẽ tổng hợp các thông tư về điều kiện kinh doanh hết hiệu lực cho mọi người cùng tham khảo như sau

Các điều kiện kinh doanh hết hiệu lực từ 1/7/2016 

STT

Thông tư Điều, Khoản
1. THÔNG TƯ 33/2010/TT-BCA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN DO BỘ CÔNG AN BAN HÀNH Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6
2. Thông tư 138/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều 5, Điều 6
3. Thông tư 72/2007/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành. Phần 2
4. Thông tư 183/2013/TT-BTC về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều 6
5. Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều 3
6. Thông tư 150/2012/TT-BTC Điều 5, Điều 6
7. Thông tư 56/2015/TT-BTC Điều 1
8. Thông tư 117/2012/TT-BTC Điều 6
9. Thông tư 12/2015/TT-BTC Điều 5
10. Thông tư 148/2013/TT-BTC Điều 3 Khoản 1, 7
11. Thông tư 128/2013/TT-BTC Điều 63
12. Thông tư 210/2012/TT-BTC Điều 3, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34
13. Thông tư 147/2012/TT-BTC Điều 1 Khoản 1
14. Quyết định 15/2008/QĐ-BTC Điều 4
15. Quyết định 132/QĐ-UBCK Điều 1, Điều 2
16. Thông tư 212/2012/TT-BTC Điều 3, Điều 4, Điều 13 Khoản 1
17. Thông tư 124/2012/TT-BTC Điều 5, Điều 46, Điều 48 Khoản 2.2
18. Thông tư 116/2014/TT-BTC Điều 6, Điều 25, Điều 34
19. Thông tư 46/2014/TT-BTC Điều 4
20. Thông tư 127/2012/TT-BTC Điều 3
21. Thông tư 75/2013/TT-BTC Điều 36, Điều 37
22. Thông tư 15/2009/TT-BKHCN Mục 2 Khoản 1
23. Thông tư 23/2009/TT-BCT Điều 4, Điều 5, Điều 6 Khoản 4, Điều 9, Điều 11 Khoản 1,3;
24. Thông tư 26/2012/TT-BCT Điều 1 Khoản 3
25. Thông tư 35/2010/TT-BCA Điều 10
26. Thông tư 04/2014/TT-BCA Điều 1 Khoản 2
27. Thông tư 61/2014/TT-BCT Điều 3, Điều 4, Điều 5
28. Thông tư 28/2010/TT-BCT Điều 5, Điều 6, Điều 7
29. Thông tư 29/2014/TT-BCT Điều 5, Điều 13
30. Thông tư 05/2014/TT-BCT Điều 4, Điều 9, Điều 10, Điều 11
31. Thông tư 14/2013/TT-BCT Điều 4
32. Thông tư 15/2013/TT-BCT Điều 4
33. Thông tư 41/2012/TT-BCT Điều 4
34. Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH Điều 6
35. Thông tư 15/2011/TT-BLĐTBXH Điều 4
36. Thông tư 23/2013/TT-BLĐTBXH Điều 6 Khoản 2
37. Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Điều 5
38. Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Điều 13
39. Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Điều 3, Điều 4, Điều 5
40. Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH Điều 6
41. Thông tư 63/2014/TT-BGTVT Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7
42. Thông tư 38/2011/TT-BGTVT Điều 6, Điều 15
43. Thông tư 10/2006/TT-BGTVT Mục 2
44. Thông tư 23/2012/TT-BGTVT Điều 7
45. Thông tư 19/2012/TT-BGTVT Điều 3, Điều 4
46. Thông tư 59/2013/TT-BGTVT Điều 4
47. Thông tư 38/2013/TT-BGTVT Điều 1 Khoản 1
48. Thông tư 16/2012/TT-BGTVT Điều 7, Điều 10
49. Thông tư 46/2012/TT-BGTVT Điều 30
50. Thông tư 57/2014/TT-BGTVT Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10
51. Quyết định 32/2007/QĐ-BGTVT Điều 67 Khoản 2
52. Thông tư 61/2011/TT-BGTVT Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 26
53. Quyết định 29/2007/QĐ-BXD Phần 1.1
54. Thông tư 14/2011/TT-BXD Điều 5
55. Thông tư 25/2009/TT-BXD Điều 3
56. Thông tư 03/2011/TT-BXD Điều 7, Điều 10
57. Thông tư 14/2011/TT-BTTTT Điều 9
58. Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Điều 6
59. Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Điều 3, Điều 4, Điều 5
60. Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Điều 2
61. Thông tư 14/2014/TT-BTTTT Điều 12
62. Thông tư 24/2014/TT-BTTTT Điều 13, Điều 17, Điều 21, Điều 22
63. Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT Điều 8
64. Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT Điều 5
65. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT Điều 9
66. Thông tư 54 /2011/TT-BGDĐT Điều 8, Điều 9
67. Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT Điều 7
68. Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT Điều 4, Điều 5, Điều 6
69. Thông tư 02/2006/TT-BTS Điểm 4 Mục III, Điểm 5 Mục III, Điểm 6 Mục III
70. Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT Điều 5
71. Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT Điều 11
72. Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT Điều 3, Điều 25 Khoản 1
73. Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT Điều 7
74. Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
75. Thông tư 85/2011/TT-BNNPTNT Điều 4
76. Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT Điều 7 Khoản 1
77. Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT

 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
78. Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT Điều 3, Điều 4, Điều 5
79. Thông tư 52/2010/TT-BNNPTNT        Điều 5
80. Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT Điều 8
81. Thông tư 10/2010/TT-BKH Điều 2
82. Thông tư 23/2010/TT-BKH Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8
83. Thông tư 41/2011/TT-BYT Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37
84. Thông tư 18/2014/TT-BQP Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26
85. Thông tư 14/2013/TT-BYT Điều 9, Điều 10, Điều 11
86. Thông tư 15/2013/TT-BYT Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16
87. Quyết định 03/2008/QĐ-BYT Mục II Khoản 1,2,3,4
88. Thông tư 07/2003/TT-BYT Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
89. Thông tư 12/2014/TT-BYT Điều 5, Điều 6
90. Thông tư 12/2013/TT-BYT Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8
91. Thông tư 41/2011/TT-BYT Điều 25
92. Thông tư 04/2012/TT-BKHCN Điều 1 Khoản 2
93. Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Điều 7
94. Thông tư 08/2009/TT-BKHCN Mục II Khoản 1,2,3
95. Thông tư 10/2011/TT-BKHCN Điều 1 Khoản 1,2,3
96. Thông tư 24/2013/TT-BKHCN Điều 3
97. Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT Điều 3
98. Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL Điều 5
99. Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13
100. Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL Điều 12, Điều 10
101. Thông tư 08/2000/TT-BVHTTDL Điều 5, Điều 7
102. Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL Điều 14
103. Thông tư 37/2014/TT-BTNMT Điều 12
104. Thông tư 34/2014/TT-BTNMT Điều 20, Điều 22, Điều 23
105. Thông tư 32/2010/TT-BTNMT Điều 6
106. Thông tư 40/2014/TT-BTNMT Điều 6
107. Thông tư 56/2014/TT-BTNMT Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9
108. Thông tư 17/2012/TT-BTNMT Điều 4, Điều 5, Điều 6
109. Thông tư 12/2011/TT-BTNMT Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14
110. Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT Điều 4, Điều 5
111. Thông tư 40/2011/TT-NHNN Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12
112. Thông tư 36/2014/TT-NHNN Điều 18, Điều 19
113. Thông tư 01/2015/TT-NHNN Điều 4, Điều 11, Điều 12
114. Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN Điều 8
115. Thông tư 06/2002/TT-NHNN Mục 2 Khoản 7
116. Thông tư 24/2011/TT-NHNN Điều 6 Khoản 2
117. Thông tư 06/2005/TT-NHNN Mục II
118. Thông tư 31/2012/TT-NHNN Điều 8, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 34
119. Thông tư 04/2015/TT-NHNN Điều 10, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 31
120. Thông tư 02/2008/TT-NHNN Mục II Khoản 9
121. Thông tư 16/2010/TT-NHNN Điều 4
122. Thông tư 27/2014/TT-NHNN Điều 1 Khoản 1
123. Thông tư 21/2014/TT-NHNN Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 29, Điều 30
124. Thông tư 25/2011/TT-NHNN Điều 4 Khoản 2 điểm d, Điều 12 Khoản 2
125. Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN Điều 3, Điều 4, Điều 5
126. Thông tư 16/2012/TT-NHNN Điều 3, Điều 4, Điều 5
127. Thông tư 18/2014/TT-NHNN Điều 4

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ