Home Tin tức Các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 1 phần...

Các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 1 phần thuộc Bộ Công Thương

337

vietpat.vn – Quyết định Số: 4428/QĐ-BCT của Bộ Công Thương đã công bố DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TỪ NGÀY 15/12/2015 ĐẾN NGÀY 30/9/2016 cụ thể như sau mời các bạn cùng theo dõi

van ban het hieu luc 1 phan thuoc bo cong thuong

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành; tên gọi củavăn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị định

Nghị định số 163/2013/NĐ-CPngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 9; Điều 10; Điều 14; khoản 2, khoản 3 Điều 17; điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 18; Điều 19; Điều 20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 28; Điều 38; Điều 39; Điều 40. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

15/09/2016

2.

Nghị định

Nghị định số 187/2013/NĐ-CPngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Điều 9; khoản 2, khoản 3 Điều 11. Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

3.

Nghị định

Nghị định số 38/2014/NĐ-CPngày 06/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học Các điểm c, d, đ, h, i khoản 1 Điều 15; khoản 4 Điều 15. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

4.

Nghị định

Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Các điểm a, b, c khoản 3, khoản 4 Điều 11. Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

5.

Nghị định

Nghị định số 39/2009/NĐ-CPngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp Khoản 6 Điều 17; các khoản 2, 3, 4 Điều 21; khoản 2 Điều 26. Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

6.

Nghị định

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón Điểm đ khoản 2, điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 8; khoản 7, khoản 8 Điều 15; Điều 20. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

01/07/2016

7.

Nghị định

Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng Điều 2. Được thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/05/2016

8.

Nghị định

Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại Điều 2. Bị bãi bỏ bởi Nghị định số07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10/3/2016

9.

Nghị định

Nghị định số 185/2013/NĐ-CPngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Điều 1; Khoản 3 Điều 2; Điều 3; Điểm d khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; Điều 7; Tên, điểm a khoản 3 Điều 10; Khoản 4 Điều 13; Khoản 4 Điều 14; Điều 16; Khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 17; Tên, điểm a khoản 1, điểm b khoản 14, khoản 15 Điều 21; Điều 25; Điểm h khoản 1, điểm b khoản 4 Điều 26; Điểm b khoản 3 Điều 45; Điều 63; Điều 68; Điều 72; Điểm e và g Khoản 1 Điều 74; Điểm a Khoản 1 Điều 75; Điều 80; Điều 81; Điều 82; Điều 83; Điều 84; Điều 85; Điều 92; Điều 100; Điều 103. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

05/01/2016

10.

Thông tư

Thông tư số 28/2010/TT-BCTngày 28/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CPngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất Điểm c Khoản 2 Điều 9; Điểm c Khoản 2 Điều 10; Điểm d Khoản 2 Điều 18; Điểm đ khoản 1 Điều 9; Điểm c khoản 1 Điều 10; Điểm đ khoản 1 Điều 17; Điểm c khoản 1 Điều 18; Khoản 2 Điu 14; các điểm b, c, d khoản 1 Điều 9; điểm b khoản 1 Điều 10; khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 1 Điều 13; điểm b khoản 2 Điều 13; các điểm b, c, d khoản 1 Điều 17; điểm b khoản 3 Điều 17; điểm b khoản 1 Điều 18; điểm b khoản 3 Điều 18; khoản 2, khoản 5 Điều 19; điểm b khoản 1 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 21. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

11.

Thông tư

Thông tư số 42/2013/TT-BCTngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp Khoản 2 Điều 9; khoản 1, điểm b khoản 3 Điều 10; khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 12. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT  ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

12.

Thông tư

Thông tư số 29/2014/TT-BCTngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụthể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón Khoản 5 Điều 5; Điểm k Khoản 1 Điều 6; Mục “Tên thương mại” tại Điều 2 Danh mục phân bón vô cơ sản xuất tại các Phụ lục 4, Phụ lục 7, Phụ lục 9, Phụ lục 12. Được bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện t, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

13.

Thông tư

Thông tư số 60/2014/TT-BCTngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CPngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu Điểm a Khoản 4 Điều 10; điểm a khoản 4 Điều 11; điểm b khoản 4, khoản 7 Điều 10; điểm b khoản 4, khoản 7 Điều 11; khoản 5 Điều 12. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

14.

Thông tư

Thông tư số 09/2006/TT-BTMngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Điểm c, điểm d khoản 2 Mục II. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

15.

Thông tư

Thông tư số 03/2009/TT-BCTngày 10/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CPngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Điểm c, điểm d khoản 1 Mục I; điểm c khoản 3 Mục I. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

16.

Thông tư

Thông tư số 07/2012/TT-BCTngày 04/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng Điểm b khoản 2 Điều 8. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

17.

Thông tư

Thông tư số 40/2012/TT-BCTngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Các điểm b, c, d khoản 1 Điều 8. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

18.

Thông tư

Thông tư số 27/2013/TT-BCTngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện Điểm c khoản 1 Điều 12; điểm c khoản 3 Điều 26. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

19.

Thông tư

Thông tư số 47/2014/TT-BCTngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định về quản lý website thương mại điện tử Khoản 2 Điều 14; khoản 2 Điều 22. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/7/2016

20.

Thông tư

Thông tư số 07/2014/TT-BCTngày 14/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kim tra thị trường của Quản lý thị trường Các điều 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30; khoản 4 Điều 31; các quy định về Thẻ kiểm tra thị trường quy định tại Điều 28, các khoản 1 và 2 Điều 31. Bị bãi bỏ bởi Thông tư số18/2016/TT-BCT ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kim tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

01/9/2016

21.

Thông tư

Thông tư số 26/2013/TT-BCTngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2015/TT-BCTngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Các mẫu ấn chMQĐ01, MQĐ02, MQĐ03, MQĐ04, MQĐ05, MQĐ06, MQĐ07, MBB01, MBB02, MBB03, MBB04, MBB05, MBB07/M, MBB09. Bị sửa đổi bởi Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

01/9/2016

22.

Thông tư

Thông tư số 58/2014/TT-BCTngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Quy định về “cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ” tại Khoản 3 Điều 2. Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

15/4/2016

23.

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC- BGTVT-BNN&PTNT-BYT – NHNN ngày 31/01/2008 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTgngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Quy định về mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân. B bãi bỏ bởi Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

15/02/2016

24.

Thông tư

Thông tư số 30/2014/TT-BCTngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Điều 4; Điều 5; các khoản 1, 2, 3, điểm b khoản 5 Điều 6; khoản 1 Điều 11; Điều 15; điểm a khoản 3 Điều 17; điểm e khoản 1 Điều 18; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 22; khoản 1 Điều 24; khoản 2 Điều 25; điểm b khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 3 Điều 31; khoản 2 Điều 35; Điều 36; khoản 3, khoản 6 Điều 37; khoản 7 Điều 41; điểm d khoản 2 Điều 42; Điều 44; khoản 2 Điều 71; các khoản 4, 5, 7, 9 Điều 80; khoản 5 Điều 83; khoản 3 Điều 100; Điều 114; Điều 115. Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

01/01/2016

25.

Thông tư

Thông tư số 56/2014/TT-BCTngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện Khon 8 Điều 2; Điều 6; khoản 3 Điều 7; Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 2 Điều 15; Điều 28; khoản 4 Điều 3 Phụ lục 3 Hợp đồng mua bán điện mẫu ban hành kèm theo Thông tư. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 51/2015/TT-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện

26.

Thông tư

Thông tư số 12/2010/TT-BCTngày 15/4/2010 của Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải Chương IX. Bị bãi bỏ bởi Thông tư số42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

18/01/2016

27.

Thông tư

Thông tư số 27/2009/TT-BCTngày 25/9/2009 của Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh Chương II, Chương III và Chương IV. Bị bãi bỏ bởi Thông tư số42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện

18/01/2016

28.

Thông tư

Thông tư số 41/2012/TT-BCTngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản Khoản 1, khoản 3 Điều 1; Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7; Điều 10; Danh Mục sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản

20/08/2016

29.

Thông tư liên tịch

Thông tư liên tịch số 31 /2012/TTLT-BCT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm. 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTgngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Điều 10. Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-KHĐTngày 10 tháng 10 năm 2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTgngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

30/08/2016