Thứ Hai, Tháng Mười Một 28, 2022
Home Tin tức Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc Bộ Công Thương

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương ban hành kèm theo quyết định Số: 4428/QĐ-BCT từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016 VIETPAT xin cung cấp cho mọi người có thể tham khảo như sau:

van ban het hieu luc 1 phan thuoc bo cong thuong

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệulực

1.

Nghị định

107/2009/NĐ-CPngày 26/11/2009 Nghị định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Được thay thế bởi Nghị định số 19/2016/NĐ-CPngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/05/2016

2.

Nghị định

72/2006/NĐ-CPngày 25/7/2006 Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Được thay thế bởi Nghị định số 07/2016/NĐ-CPngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

10/03/2016

3.

Nghị định

117/2006/NĐ-CPngày 09/10/2006 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp Được thay thế bởi Nghị định số 127/2015/NĐ-CPngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

01/02/2016

4.

Nghị định

103/2004/NĐ-CPngày 01/3/2004 Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Điện lực Được thay thế bởi Nghị định số 127/2015/NĐ-CPngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

01/02/2016

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

12/2011/QĐ-TTgngày 24/02/2011 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ Bị bãi bỏ theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

01/01/2016

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Được thay thế bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

01/01/2016

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTgngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới Được thay thế bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

01/01/2016

8.

Thông tư

29/2013/TT-BCTngày 13/11/2013 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương Được thay thế bởi Thông tư số 15/2016/TT-BCTngày 10/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương

25/09/2016

9.

Thông tư

35/2012/TT-BCTngày 29/11/2012 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Được thay thế bởi Thông tư số 14/2016/TT-BCTngày 05/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

20/09/2016

10.

Quyết định

29/2008/QĐ-BCTngày 22/8/2008 Quyết định ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Được thay thế bởi Thông tư số 13/2016/TT-BCTngày 11/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý than trôi nổi

25/08/2016

11.

Thông tư

11/2006/TT-BTMngày 28/9/2006 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CPngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Được bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

20/08/2016

12.

Thông tư

22/2011/TT-BCTngày 31/5/2011 Thông tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương Được thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BCTngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

01/07/2016

13.

Thông tư

13/2013/TT-BCTngày 09/7/2013 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2011/TT-BCT ngày 31/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương Được thay thế bởi Thông tư số 08/2016/TT-BCTngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

01/07/2016

14.

Thông tư

09/2011/TT-BCTngày 30/3/2011 Thông tư quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 04/2016/TT-BCT ngày 06/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

20/07/2016

15.

Thông tư liên tịch

44/2013/TTLT-BCT-BKHCNngày 31/12/2013 Thông tư quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

21/03/2016

16.

Thông tư

13/2009/TT-BCTngày 03/06/2009 Thông tư quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu Bị bãi bỏ bởi Thông tư số52/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTgngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

15/02/2016

17.

Thông tư

42/2012/TT-BCTngày 27/12/2012 Thông tư quy định Danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới Bị bãi bỏ bởi Thông tư số54/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

15/02/2016

18.

Thông tư

15/2011/TT-BCTngày 30/3/2011 Thông tư quy định thủ tục đăng ký hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Bị bãi bỏ bởi Thông tư số53/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập – tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

12/02/2016

19.

Quyết định

55/2008/QĐ-BCTngày 30/12/2008 Quyết định ban hành quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển lĩnh vực công nghiệp Được thay thế bởi Thông tư số 50/2015/TT-BCTngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại

15/02/2016

20.

Thông tư

17/2010/TT-BCTngày 05/5/2010 Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại Được thay thế bởi Thông tư số 50/2015/TT-BCTngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và thương mại

15/02/2016

21.

Quyết định

758/VT-QĐ ngày 15/4/1986 Quyết định về việc ban hành định mức tạm thời về hao hụt xăng, dầu trong các khâu công tác xuất, nhập, vận chuyển và tồn chứa Được thay thế bởi Thông tư số 43/2015/TT-BCTngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

01/05/2016

22.

Thông tư

08/2012/TT-BCTngày 09/4/2012 Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Được thay thế bởi Thông tư số 41/2015/TT-BCTngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

01/01/2016

23.

Thông tư

32/2010/TT-BCTngày 30/7/2010 Thông tư quy định hệ thống điện phân phối Bị bãi bỏ bởi Thông tư số39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

18/01/2016

24.

Thông tư

25/2015/TT-BCTngày 03/8/2015 Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường năm 2015 Có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

25.

Thông tư

03/2015/TT-BCTngày 27/02/2015 Thông tư quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015 Có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

26.

Thông tư

02/2015/TT-BCTngày 12/02/2015 Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

27.

Thông tư

49/2014/TT-BCTngày 15/12/2014 Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

28.

Thông tư

09/2014/TT-BCTngày 24/02/2014 Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 và năm 2015 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/02/2014 đến hết ngày 31/12/2015.

31/12/2015

29.

Thông tư

09/2001/TT-BTMngày 13/4/2001 Thông tư hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNVngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quản lý thị trường địa phương

15/12/2015

30.

Thông tư

11/2010/TT-BCTngày 29/03/2010 Thông tư ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Bị bãi bỏ bởi Nghị định số19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

15/05/2016

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP