Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Đề xuất quy định mới về công nhận phân bón lưu hành

Đề xuất quy định mới về công nhận phân bón lưu hành

Tại dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất quy định về cấp, cấp lại, gia hạn, hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành và quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón.

nhap-khau-phan-bon

Dự thảo đề xuất quy định thay thế Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón nhằm tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP) và việc hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết số 35/NQ-CP), tiếp tục thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hội nhập sâu rộng trong phát triển kinh tế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, về quy định cấp, cấp lại, gia hạn, hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành và quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón, dự thảo đã đề xuất quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam (được quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật Trồng trọt). Nội dung các quy định này nhìn chung kế thừa các quy định hiện hành trong Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, trong đó có bãi bỏ một số giấy tờ phải nộp như: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản chính Quyết định công nhận,… ; quy định cụ thể hơn tên một số loại văn bản, giấy tờ phải nộp và rút ngắn một số công đoạn thực hiện. Dự thảo Nghị định cũng đề xuất quy định cụ thể các mẫu đơn, tờ khai, mẫu quyết định để áp dụng trong quá trình thực hiện, các mẫu này cũng đã đảm bảo đơn giản hóa nhất cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định đề xuất quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành (được quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Trồng trọt). Đây là một quy định mới so với pháp luật hiện hành, tuy nhiên đây chỉ là một thủ tục mà quy trình thực hiện là của cơ quan quản lý nhà nước, chứ các cá nhân, doanh nghiệp không phải tham gia quá trình thực hiện (không phải khai, nộp hồ sơ), cụ thể như sau:

“1. Trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 38 Luật Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật tổng hợp thông tin, thành lập Hội đồng khoa học để xem xét. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản kết luận của Hội đồng khoa học về phân bón đã được công nhận lưu hành nhưng có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, Cục Bảo vệ thực vật ban hành quyết định hủy bỏ phân bón.

2. Trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật trồng trọt, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận về việc sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón đã được công nhận lưu hành, Cục Bảo vệ thực vật ban hành quyết định hủy bỏ phân bón.

3. Quyết định hủy bỏ phân bón phải quy định cụ thể các nội dung sau:

a) Tên phân bón (Mã số phân bón);

b) Tên tổ chức, cá nhân có phân bón;

c) Nguyên nhân phải hủy bỏ phân bón bao gồm cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học;

d) Hiệu lực của Quyết định

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định phải được công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Cục Bảo vệ thực vật”.

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón và các trường hợp sẽ bị thu hồi quyết định này (được quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Trồng trọt).

Các trường hợp sẽ bị thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón như: Giả mạo, cấp khống số liệu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định đã được cấp. Tổ chức bị thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón chỉ được xem xét tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón sau 24 tháng kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi.

Theo baochinhphu.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP