Tiêu chí nhãn xanh cho may mặc
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ
Dịch vụ Lập báo cáo ĐTM Đánh giá tác động môi trường
Tư vấn thủ tục xin công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp
Tư vấn dịch vụ khảo nghiệm phân bón
Nhận gia công phân bón (lá, rễ, vi lượng, trung lượng, hữu cơ, vô cơ,…)
Thủ tục nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật
Kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật