Thứ Năm, Tháng Ba 23, 2023
Home Tin tức Giải đáp về hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy

Giải đáp về hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy

Các sản phẩm đã sản xuất và đã được chứng nhận hợp quy (theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 5/9/2018) được phép tiếp tục lưu hành, không phải thực hiện chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

hop quy

Theo Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì hàng hóa bắt buộc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phải được chứng nhận hợp quy + công bố hợp quy và dán tem hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

1. Hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan chuyên ngành, đã được thông quan và doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận hợp quy hiệu lực đến ngày 5/9/2018. Vậy sau ngày 5/9/2018, các sản phẩm đã nhập này có được phép tiếp tục lưu hành hay không hay phải làm mới chứng nhận và thông báo hợp quy lại từ đầu?

2. Hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đã đăng ký với cơ quan chuyên ngành, đã được thông quan và doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận hợp quy theo lô cấp ngày 31/8/2018. Vậy chứng nhận này không có thời hạn, nghĩa là lô hàng này lưu thông cho đến khi doanh nghiệp chủ động ngưng kinh doanh có đúng không?

3. Hàng hóa sản xuất trong nước đã có chứng nhận hợp quy có hiệu lực đến ngày 5/9/2018. Vậy sau ngày 5/9/2018, các sản phẩm đã sản xuất trước ngày này và dán tem hợp quy được phép tiếp tục lưu hành hay không hay phải làm mới chứng nhận và thông báo hợp quy lại từ đầu?

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp 1, đề nghị Công ty làm rõ trường hợp này là thực hiện chứng nhận hợp quy theo phương thức nào quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường hợp chứng nhận hợp quy hàng hóa nhập khẩu theo phương thức 7 (chứng nhận theo lô hàng) thì Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực theo lô hàng hóa nhập khẩu, không có thời hạn hiệu lực như ý kiến của doanh nghiệp; trong trường hợp này các hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo lô được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

Trường hợp đánh giá chứng nhận hợp quy tại nước sản xuất (đánh giá tại nguồn) theo phương thức 5 (có thể có thời hạn hiệu lực như ý kiến của doanh nghiệp) thì các hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy được tiếp tục lưu hành, không phải đánh giá chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

Đối với trường hợp 2, các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy theo lô hàng thì được tiếp tục lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa trong cùng một lô hàng đã được chứng nhận hợp quy, không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa thuộc các lô hàng khác.

Đối với trường hợp 3, các sản phẩm đã sản xuất và đã được chứng nhận hợp quy (theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy đến ngày 5/9/2018) được phép tiếp tục lưu hành, không phải thực hiện chứng nhận hợp quy lại và công bố hợp quy lại.

Nguồn từ : Chinhphu.vn

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP