Home Tin tức Tin tức ISO Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001...

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 là gì?

1136

ISO/TS 29001 là tài liệu về tiêu chuẩn kĩ thuật quy định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.

tu van chung nhan iso

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001

Khái niệm

Hệ thống quản lí chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001 được gọi trong tiếng Anh là Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations.

ISO/TS 29001 là tài liệu về tiêu chuẩn kĩ thuật (Technical Specification) qui định các yêu cầu cụ thể đối với hệ thống quản lí chất lượng của các tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.

ISO/TS 29001 do Ban kĩ thuật ISO/TC67, Nhóm công tác ISO/TC67/WG2 xây dựng dự thảo với sự tham gia của Tiểu ban kĩ thuật ISO/TC176/SC2 và bộ phận SC18 Q1 thuộc Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (American Petroleum Institute – API).

Đối tượng áp dụng

– Các nhà sản xuất vật tư, thiết bị cho lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên trong chuỗi cung ứng này

– Các nhà cung cấp dịch vụ cho công nghiệp dầu, khí

– Bên mua thiết bị, vật tư và dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu, khí

Lợi ích

– Được thừa nhận ở qui mô toàn cầu như là phương pháp thực hành tốt nhất về quản lí chất lượng trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên

– Tạo ra phương pháp tiếp cận hệ thống quản lí chất lượng chung trong toàn chuỗi cung cấp (kể cả nhà cung cấp lẫn nhà thầu phụ) và tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, áp dụng các phương pháp thực hành tốt nhất

– Chứng minh sự cam kết về an toàn: ngành công nghiệp dầu, khí liên quan đến các dòng chất lỏng và khí nguy hiểm từ nhiều quá trình khác nhau. Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải xem xét một cách cẩn trọng để đảm bảo an toàn cho nhân viên và cộng đồng.

– Tính đồng bộ, nguyên vẹn: bảo vệ môi trường và sự liên tục của quá trình sản xuất, kinh doanh (duy trì tính hiệu quả doanh thu, lợi nhuận, không chỉ cho chính công ty mà cả nền kinh tế của quốc gia). Điều này đòi hỏi sự đồng bộ trong hoạt động ở mức độ cao.

– Khả năng tích hợp: ISO/TS 29001 bao gồm cả các yêu cầu của ISO 9001 và các yêu cầu cụ thể cho ngành công nghiệp dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên về quá trình thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ đối với sản phẩm.

– Cải tiến liên tục: qui định kĩ thuật này nhằm vào việc triển khai hệ thống quản lí chất lượng để liên tục cải tiến, nhấn mạnh vào việc phòng ngừa sai lỗi và giảm biến động, lãng phí.

– Giảm chi phí và thời gian nhờ giảm thiểu việc đánh giá nhiều lần của các khách hàng khác nhau trong chuỗi cung ứng.

– Giảm nhẹ nhu cầu phải tuân thủ theo các yêu cầu và tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa dầu và khí thiên nhiên.

– Có được lợi thế kinh doanh trong quá trình đàm phán hợp đồng

– Tăng sự tin cậy đối với tổ chức khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp sản phẩm hoặc mở rộng quy mô kinh doanh trong nước.

(Tài liệu tham khảo: Các hệ thống quản lí và công cụ cải tiến năng suất chất lượng, Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, NXB Hồng Đức)

Theo Kinh Tế & Tiêu Dùng