Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023
Home Tin tức Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định nội dung báo cáo tài chính nhà...

Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định nội dung báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định nội dung báo cáo tài chính nhà nước, hướng dẫn lập, công khai báo cáo tài chính nhà nước, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước được ban hành ngày 14/03/2017 và chính thức có hiệu lực vào 1/1/2018

nghi-dinh

Nội dung báo cáo tài chính nhà nước

 Nghị định 25 của Chính phủ quy định cụ thể nội dung của từng loại báo cáo tài chính nhà nước như: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước, Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính nhà nước.

Theo đó, báo cáo tình hình tài chính nhà nước là báo cáo tài chính phản ánh thông tin về tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn của Nhà nước khi kết thúc kỳ báo cáo phạm vi cả nước hoặc tỉnh. Cụ thể báo cáo tình hình tài chính nhà nước gồm các nội dung sau:

  •  Tài sản của Nhà nước: Là toàn bộ tài sản của nhà nước giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng. Bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính, cho vay, các khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, xây dựng cơ bản dở dang và tài sản khác.
  • Nợ phải trả của Nhà nước: Theo Nghị định số 25/2017 là toàn bộ nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các khoản phải trả khác của đơn vị quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
  • Nguồn vốn của Nhà nước: Nghị định 25/CP quy định gồm vốn hình thành tài sản, thặng dư lũy kế từ hoạt động tài chính nhà nước và nguồn vốn khác.

 Lập, công khai Báo cáo tài chính nhà nước

  •  Nghị định 25 quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện phải được lập và gửi trước 30/6 năm tài chính tiếp theo. Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh phải được lập và gửi trước 01/10 năm tài chính tiếp theo. Còn Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc phải được trình Chính phủ chậm nhất là 14 tháng sau khi kết thúc năm tài chính.
  • Cũng theo Nghị đinh số 25/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính phải công khai thông tin tài chính nhà nước về: Tình hình tài sản của Nhà nước, nợ phải trả, nguồn vốn của Nhà nước, tình hình thu nhập, chi phí, lưu chuyển tiền tệ nhà nước.
  •  Báo cáo tài chính nhà nước phải được công khai qua một hoặc một số hình thức như phát hành ấn phẩm, niêm yết, đăng trên cổng thông tin điện tử.

 Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước

  • Nghị định 25 quy định cụ thể trách nhiệm cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính huyện, tỉnh và báo cáo tài chính toàn quốc.
  •  Theo đó, đối với báo cáo tài chính toàn quốc, các cơ quan, đơn vị sau phải lập Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị mình hoặc do đơn vị mình quản lý: Cơ quan quản lý thu chi ngân sách trung ương, cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước trung ương.
  •  Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định các loại báo cáo tài chính nhà nước, quy trình lập, gửi, công khai báo cáo tài chính nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Cụ thể, VIETPAT mời các bạn cùng xem bản đầy đủ của Nghị định 25/2017/NĐ-CP quy định nội dung báo cáo tài chính nhà nước này và tải về tại đây: 25_2017_nd-cp_321445

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP