Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023
Home Tin tức QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 và chính thức có hiệu lựa vào 01/07/2020 vừa qua

kiem soat chat luong vlxd

 Theo đó, đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa VLXD đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

Đối với sản phẩm, hàng hóa VLXD đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy nhưng hết hiệu lực trong thời gian ban hành Quy chuẩn này nhưng chưa có hiệu lực, sản phẩm hàng hóa VLXD đó không thuộc danh mục theo Thông tư này, tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu không phải chứng nhận, công bố hợp quy.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào VN sau ngày Quy chuẩn này ban hành nhưng chưa có hiệu lực: Nếu ngày cấp chứng nhận hợp quy trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì thực hiện đánh giá chứng nhận và cấp chứng nhận phù hợp theo QCVN 16:2017/BXD; nếu sau ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn mới ban hành.

Các tổ chức, cá nhân chứng nhận hợp quy, tổ chức thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa VLXD theo QCVN 16:2017/BXD xác định nhu cầu và năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy đáp ứng quy định tại Thông tư này, lập hồ sơ, gửi Bộ Xây dựng xem xét, chỉ định.

Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hóa quá cảnh.

Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2 của Quy chuẩn này dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức đánh giá hợp quy: phương thức 1, phương thức 5, phương thức 7 quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 

Ngoài ra  Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 10/2017/TT-BXD và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Xem chi tiết và tải về Thông tư 19/2019/TT-BXD và QCVN 16:2019/BXD tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP