Thứ Ba, Tháng Năm 30, 2023
Home Tin tức Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường với hàng NK

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg áp dụng thuế suất thông thường với hàng NK

Quyết định 36/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/09/2016. Quyết định này đưa ra QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Biểu thuế suất nhập khẩu (NK) thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-TTg gồm:

  • Danh mục các mặt hàng có mức thuế suất NK ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP;
  • Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa NK quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Đối với hàng hóa NK không có tên trong danh mục của Biểu thuế suất NK thông thường và không thuộc trường hợp hàng hóa NK áp dụng thuế suất ưu đãi/ thuế suất ưu đãi đặc biệt tại Khoản a, b Điều 5 Luật thuế XKNK thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất NK ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Cụ thể VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của quyết định 36/2016/QĐ-TTg cho mọi người cùng tham khảo như sau:

 

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP