Thứ Hai, Tháng Chín 26, 2022
Home Tin tức SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2016

SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2016

Ở bài viết này, VIETPAT sẽ đi vào SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2016 ở một vài khía cạnh cơ bản cho mọi người cùng tham khảo như sau

so-sanh-iso-90012015-140012015-450012016

SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2016:

Bạn có thể tải nguyên bản tiếng Anh tại đây: COMPARAISON-DE-LA-NORME-ISO-90012015-ISO-140012015-ISO-DIS-450012016.pdf

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2016 (DIS)
4 Bối cảnh của tổ chức. 4 Bối cảnh của tổ chức. 4 Bối cảnh của tổ chức.
4.1 Sự hiểu biết về tổ chức và bối cảnh 4.1 Sự hiểu biết về tổ chức và bối cảnh 4.1 Sự hiểu biết về tổ chức và bối cảnh
4.2 Sự hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 4.2 Sự hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm 4. 2. hiểu nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác
4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng 4. 3 xác định phạm vi của các hệ thống quản lý môi trường 4.3 xác định phạm vi của hệ thống quản lý OSH
4.4 hệ thống quản lý chất lượng và quy trình của nó 4.4 Hệ thống quản lý môi trường 4.4 Hệ thống quản lý OSH
5 Lãnh đạo 5 Lãnh đạo 5 Lãnh đạo và sự tham gia của người lao động
5.1 Lãnh đạo và cam kết 5.1 Lãnh đạo và cam kết 5.1 Lãnh đạo và cam kết
5.1.1 thông tin chung
5.1.2 khách hàng định hướng
5.2 các chính sách. 5.2 các chính sách môi trường 5.2 OH & chính trị S
5.2.1 lập chính sách chất lượng
5.2.2 các giao tiếp của chính sách chất lượng
5.3 các vai trò, trách nhiệm và chính quyền trong tổ chức 5.3 các vai trò, trách nhiệm và chính quyền trong tổ chức 5.3 tổ chức vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm và chính quyền
5.4 sự tham gia và tham khảo ý kiến
6 quy hoạch. 6 quy hoạch 6 quy hoạch
6.1 các biện pháp được thực hiện khi đối mặt với rủi ro và cơ hội 6.1 các biện pháp được thực hiện khi đối mặt với rủi ro và cơ hội 6.1 các biện pháp quản lý rủi ro và cơ hội
6.1.1 tổng hợp thông tin 6.1.1 chung nhận dạng
6.1.2 môi trường các khía cạnh 6.1.2 sự nguy hiểm và đánh giá rủi ro cho OSH
6.1.3 Tuân thủ nghĩa vụ 6.1. 3 quyết định áp dụng pháp luật và các yêu cầu khác

 

6.1.4 kế hoạch hành động 6.1.4 lập kế hoạch các biện pháp
6.2 các mục tiêu chất lượng và hành động lập kế hoạch để đạt được 6.2 các mục tiêu về môi trường và hành động lập kế hoạch để đạt được 6.2 OSH mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được
6.2.1 môi trường mục tiêu 6.2.1 OSH mục tiêu
6.2.2 hành động lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu về môi trường. 6.2.2 lập kế hoạch để đạt được OH & mục tiêu S
6.3 thay đổi kế hoạch
7 hỗ trợ 7 hỗ trợ 7 hỗ trợ
7.1 nguồn lực 7.1 nguồn lực 7.1 nguồn lực
7.1.1 thông tin chung
7.1.2 nguồn nhân lực
7.1.3 cơ sở hạ tầng.
7.1.4 môi trường để thực hiện quá trình
7.1.5 các nguồn lực để theo dõi và đo lường
7.1.6 tổ chức kiến thức
7.2 các kỹ năng 7.2 các kỹ năng 7.2 thẩm quyền
7.3 cao nhận thức 7.3 cao nhận thức 7.3 cao nhận thức
7.4 liên lạc 7.4 liên lạc 7.4 các thông tin và truyền thông
7.4.1 tổng hợp thông tin
7.4.2 nội bộ truyền thông
7.4.3 bên ngoài giao tiếp
thông tin tài liệu 7.5 thông tin tài liệu 7.5 7.5 thông tin tài liệu
7.5.1 thông tin chung 7.5.1 thông tin chung 7.5.1 thông tin chung
7.5.2 sáng tạo và cập nhật các thông tin tài liệu 7.5.2 sáng tạo và cập nhật các thông tin tài liệu 7.5.2 sáng tạo và cập nhật các thông tin tài liệu

 

7.5.3 tài liệu thông tin quản lý 7.5.3 tài liệu thông tin quản lý 7.5.3 tài liệu thông tin quản lý
8 các hoạt động hoạt động 8 các hoạt động hoạt động 8 các hoạt động hoạt động
8.1 quy hoạch và kiểm soát hoạt động 8.1 quy hoạch và kiểm soát hoạt động 8.1 quy hoạch và kiểm soát hoạt động
8.1.1 chung
8.1.2 hệ thống phân cấp kiểm soát
8.2 các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ 8.2 và chuẩn bị để đáp ứng với tình huống khẩn cấp 8.2 quản lý thay đổi
8.2.1 giao tiếp với khách hàng
8.2.2 xác định yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
8.2.3 xem xét các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
8.2.4 thay đổi yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
8.3 thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ 8.3 gia công phần mềm
8.3.1 tổng hợp thông tin
8.3.2 thiết kế và quy hoạch phát triển
8.3.3 đầu vào cho việc thiết kế và phát triển
8.3.4 kiểm soát thiết kế và phát triển
8.3.5 kết quả đầu ra của thiết kế và phát triển
8.3.6 những thay đổi thiết kế và phát triển
8.4 kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp bên ngoài
8.4.1 thông tin chung 8.4. đặt mua
8.4.2 loại và mức độ kiểm soát
8.4.3 thông tin đến sự chú ý của nhà cung cấp bên ngoài
8.5 sản xuất và cung cấp dịch vụ

 

8.5.1 kiểm soát sản xuất và dịch vụ giao hàng
8.5.2 nhận dạng và truy tìm nguồn gốc
8.5.3 tài sản của khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài
8.5.4 preservation16
8.5.5 các hoạt động sau khi giao hàng
8.5.6 quản lý thay đổi
8,6 phát hành các sản phẩm và dịch vụ 8.6 et interventions d’urgence évaluation
Các điều khiển 8.7 không phù hợp với sản lượng mục
9 Thực hiện đánh giá 9 Thực hiện đánh giá 9 Thực hiện đánh giá
9.1 giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá 9.1 giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá 9.1 giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá
9.1.1 tổng hợp thông tin 9.1.1 tổng hợp thông tin 9.1.1 chung
9.1.2 khách hàng hài lòng 9.1.2 đánh giá sự phù hợp 9.1.2 đánh giá tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác
9.1.3 phân tích và đánh giá
kiểm toán nội bộ 9.2 kiểm toán nội bộ 9.2 kiểm toán nội bộ 9.2
9.2.1 chung. 9.2.1 mục tiêu kiểm toán nội bộ
9.2.2 kiểm toán chương trình nội bộ 9.2.2 kiểm toán quá trình đánh giá nội bộ
9.3. quản lý xem xét 9.3. quản lý xem xét 9.3. quản lý xem xét
9.3.1 thông tin chung
9.3.2 nhập để quản lý xem xét
9.3.3 quản lý xem xét ra mục
10 cải tiến 10 cải tiến 10 cải tiến
10.1 thông tin chung 10.1 thông tin chung 10.1 các sự cố, nonconformance và các hành động khắc phục
10,2 nonconformance và hành động khắc phục 10,2 nonconformance và hành động khắc phục 10,2 cải thiện quá trình tiếp tục
10.3 tiếp tục cải thiện tiếp tục cải thiện 10.3

Hy vọng với những SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2016 cơ bản kể trên mà  vietpat.vn mang lại cho các bạn tham khảo sẽ giúp ích phần nào cho việc tìm hiểu thông tin của quý khách.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP