Chủ Nhật, Tháng Mười Một 27, 2022
Home Tin tức Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm...

Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong TACN gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Ngày 16/01/2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

thong-tu

Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT  chính thức có hiệu lực từ 01/03/2017,  bổ sung Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.  cấm nhập khẩu, sử dụng Cysteamine trong thức ăn chăn nuôi, cấm sản xuất, kinh doanh chất Cysteamine dùng trong thức ăn chăn nuôi.

Trước đó, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đối với Carbuterol, Cimaterol, Clenbuterol, Chloramphenicol, DES, Dimetridazole, Fenoterol… từ ngày 20/10/2014.
Ngoài ra, tại Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT, Bộ Nông nghiệp cũng bổ sung các chất sau vào danh mục kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, dùng trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm: Vat Yellow 1, 2, 3, 4 và Auramine.
Thông tư 01/2017/BNN quy định chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định bổ sung Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi.
Cụ thể bản đầy đủ của Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT này như sau:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 01/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam,

Điều 1. Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– VP Chính phủ (để b/c);
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ NN&PTNT;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
– Bộ Công Thương;
– Tổng cục H
i quan;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở NN và PTNT các t
nh, TP. trực thuộc TW;
– Lưu: VT, CN. (
150)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP