Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023
Home Tin tức Thông tư 05/2018/TT-BTTTT ban hành QCVN 66:2018/BTTTT thiết bị lặp thông tin...

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT ban hành QCVN 66:2018/BTTTT thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA

Thông tư 05/2018/TT-BTTTT được ban hành ngày  09 tháng 05 năm 2018 vừa qua, thông tư này ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD (QCVN 66:2018/BTTTT) và chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2019

thong tu 05 2018 btttt

Theo đó Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị lặp thông tin di động W- CDMA FDD, Ký hiệu QCVN 66:2013/BTTTT quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 01/2013/TT-BTTTT ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hết hiệu lực pháp luật kể từ ngày Thông tư 05/2018/TT-BTTTT  này có hiệu lực thi hành

Quy chuẩn QCVN 66:2018/BTTTT này quy định các đặc tính kỹ thuật đối với thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần bất kỳ băng tần được quy định trong Bảng 1.

Bảng 1 – Băng tần của thiết bị lặp W-CDMA FDD

Bng W-CDMA FDD

Hướng truyền

Băng tần hoạt động

I

Phát

2 110 MHz đến 2 170 MHz

Thu

1 920 MHz đến 1 980 MHz

III

Phát

1 805 MHz đến 1 880 MHz

Thu

1 710 MHz đến 1 785 MHz

V

Phát

869 MHz đến 880 MHz

Thu

824 MHz đến 835 MHz

VII

Phát

2 620 MHz đến 2 690 MHz

Thu

2 500 MHz đến 2 570 MHz

VIII

Phát

925 MHz đến 960 MHz

Thu

880 MHz đến 915 MHz

Do đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam cần lưu ý sự thay đổi này và cập nhật thông tin kịp thời thực hiện đúng yêu cầu khi thông tư chính thức có hiệu lực

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Bạn có thể xem bản đầy đủ và tải về Thông tư 05/2018/TT-BTTTT  cùng QCVN 66:2018/BTTTT này tại đây: 05_2018_TT-BTTTT_381364

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP