Thứ Bảy, Tháng Ba 25, 2023
Home Tin tức Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng BNNPTNT...

Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng BNNPTNT ban hành

Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành được ban hành vào 29/05/2017 và chính thức có hiệu lực vào 17/07/2017 tới đây

thong-tu

Cụ thể, Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành sau đây:

1. Quyết định số 33/1998/QĐ-BNN/TY ngày 24/02/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định về nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật từ các nước đang có bệnh Bò điên.

2. Thông tư số 15/2001/TT-BNN-PCLB ngày 23/2/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn.

3. Quyết định số 89/2002/QĐ-BNN ngày 08/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu.

4. Quyết định số 82/2003/QĐ-BNN ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Quy định về công tác điều tra, phát hiện sinh vật hại cây trồng”.

5. Thông tư số 85/2005/TT-BNN ngày 23/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm.

6. Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.

7. Chỉ thị số 57/2006/CT-BNN ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ, bão.

8. Chỉ thị số 58/2006/CT-BNN ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ quét ở các địa phương miền núi.

9. Chỉ thị số 60/2006/CT-BNN ngày 02/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai một số biện pháp phòng, tránh lũ ở các địa phương duyên hải miền Trung.

10. Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

11. Quyết định số 90/2007/QĐ-BNN ngày 09/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12. Thông tư số 22/2009/TT-BNN ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi.

13. Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

14. Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong.

15. Thông tư số 29/2010/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

16. Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

17. Thông tư số 72/2010/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

18. Thông tư số 56/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản.

19. Thông tư số 84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

20. Thông tư số 46/2012/TT-BNNPTNT ngày 17/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

21. Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22. Thông tư số 21/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

23. Thông tư số 24/2015/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

VIETPAT tổng hợp và đưa tin

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP