Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023
Home Chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường Thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam

Thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam

Việc thực hiện thủ tục gắn chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam là hoạt động tự nguyện, không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Để được gắn chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đăng ký đến Tổng cục môi trường. Việc thực hiện được dựa trên Thông tư 41/2013/TT-BTNMT.

nhan xanh la gi

Thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam

Chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam là tem chứng nhận sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nhãn Xanh Việt Nam là tên gọi của chương trình nhãn sinh thái tại Việt Nam được triển khai thực hiện từ năm 2009; thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lượng, vật liệu, chất thải trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nhằm mục đích cải thiện, duy trì chất lượng môi trường sống

Nhãn xanh Việt Nam còn có thể được hiểu là loại nhãn dựa vào việc đánh giá những tác động và ảnh hưởng lên môi trường của toàn bộ chu trình luân chuyển (vòng đời) của sản phẩm để phân biệt sản phẩm đó có mức độ thân thiện với môi trường cao hơn so với những loại sản phẩm khác trong cùng một nhóm sản phẩm

Hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam:

 • 1. Một (01) Đơn đề nghị chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư Thông tư 41/2013/TT-BTNMT;
 • 2. Một (01) bản chính Báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư Thông tư 41/2013/TT-BTNMT ; hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp; hoặc một (01) bản sao y bản chính có chứng thực giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 do tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IFA), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) cấp; hoặc tiêu chuẩn tương đương;
 • 3. Một (01) bản chính Báo cáo đánh giá sản phẩm đáp ứng tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho từng nhóm sản phẩm tương ứng, kèm theo kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm cấp có thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày Tổng cục Môi trường nhận được Hồ sơ đăng ký hợp lệ;
 • 4. Một (01) bản sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;
 • 5. Một (01) bản chụp hoặc vẽ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm có kích cỡ bằng 21 cm x 29 cm.

Trình tự thực hiện đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam

 • 1. Hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam được gửi tới Tổng cục Môi trường. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường giao 01 (một) bộ phận chuyên môn thuộc Tổng cục làm đơn vị thường trực đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.
 • 2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
 • 3. Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trên cơ sở xác định mức độ phù hợp của hồ sơ đăng ký với tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam.
 • 4. Trường hợp kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm ký Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam. Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam được thông báo tới doanh nghiệp ngay khi được ký ban hành.
 • 5. Trường hợp kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả đánh giá, Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết và nêu rõ lý do không đạt yêu cầu.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức: dán, vẽ, đính, khắc, in để gắn Nhãn xanh lên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được chứng nhận Nhãn xanh. Kích thước và màu sắc của Nhãn xanh Việt Nam được gắn cho sản phẩm theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 41/2013/TT-BTNMT.

mau chung nhan nhan

 Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam có thời hạn là ba (03) năm kể từ ngày cấp.  Định kỳ một năm một lần, doanh nghiệp được cấp Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam, có trách nhiệm lập báo cáo số lượng sản phẩm đã sản xuất, kinh doanh được gắn Nhãn xanh Việt Nam về Tổng cục Môi trường để tổng hợp.

Trường hợp doanh nghiệp không được gắn Nhãn xanh:

 • – Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam hết hiệu lực.
 • – In sai mẫu Nhãn xanh Việt Nam;
 • – Gắn Nhãn xanh cho sản phẩm không phải là sản phẩm đã đăng ký và được cấp Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam.

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Quyết định chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam:

 • – Doanh nghiệp vi phạm quy định trong việc lập các báo cáo đánh giá;
 • – Doanh nghiệp vi phạm tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam;
 • Doanh nghiệp không được xem xét cấp chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực.

Bạn có thể xem và tải về Thông tư 41/2013/TT-BTNMT tại đây:

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP