Home Tin tức Thủ tục xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa...

Thủ tục xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy của Bộ TTTT

357

Thủ tục xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy của Bộ TTTT thực hiện dựa trên căn cứ pháp lý:

 • Luật 68/2006/QH11
 • Nghị định 127/2007/NĐ-CP
 • Luật 05/2007/QH12
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP
 • Luật 42/2009/QH12
 • Luật 41/2009/QH12
 • Nghị định 25/2011/NĐ-CP
 • Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
 • Thông tư 183/2016/TT-BTC
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP
 • Thông tư 15/2018/TT-BTTTT
cong nghe thong tin

Thủ tục xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy của Bộ TTTT

Thành phần hồ sơ:

 • Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
 • Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu;
 • chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định);
 • chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có).

Trình tự thực hiện:

 • Các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 được bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018-
 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cục Viễn thông xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa.

Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

Kết quả thực hiện Cục Viễn thông xác nhận tại bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu