Home Tin tức Tin tức ISO Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 là gì?

Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 là gì?

447

Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn cung cấp một công cụ quản lí chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục.

Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018

iso 21001

Khái niệm

Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 hay Tiêu chuẩn về Tổ chức giáo dục – Hệ thống quản lí cho tổ chức giáo dục – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng có tên trong tiếng Anh là: ISO 21001:2018 Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use. 

Tiêu Chuẩn ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn qui định các yêu cầu đối với hệ thống quản lí cho các tổ chức giáo dục (Educational Organizations Management System – EOMS), khi mà một tổ chức giáo dục: 

a) cần chứng minh khả năng hỗ trợ việc tiếp thu và phát triển năng lực thông qua việc dạy, học hoặc nghiên cứu; 

b) nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, những người thụ hưởng và nhân viên khác thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các qui trình cải tiến hệ thống và đảm bảo đáp ứng với yêu cầu của người học và những người thụ hưởng khác.

Tất cả các yêu cầu của ISO 21001: 2018 là tổng quan và nhằm áp dụng cho bất kì tổ chức nào sử dụng chương trình giảng dạy để hỗ trợ phát triển năng lực thông qua giảng dạy, học tập hoặc nghiên cứu, với mọi loại hình, qui mô hoặc phương pháp cung cấp. 

(Theo International Organization for Standardization)

Đối tượng hưởng lợi 

Mặc dù người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới là những người hưởng lợi chính từ tiêu chuẩn hệ thống quản lí mới này, tất cả các bên liên quan (mọi người) sẽ được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống quản lí được tiêu chuẩn hóa trong các tổ chức giáo dục.

Ví dụ về các tổ chức giáo dục bao gồm mầm non, tiểu học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học, cao đẳng, đại học, giáo dục người lớn, giáo dục và đào tạo nghề, trung tâm dạy kèm hoặc huấn luyện, tổ chức đào tạo, phòng giáo dục/ đào tạo, tư vấn và giáo dục không chính qui các nhà cung cấp dịch vụ. 

Một sự khác biệt khác tồn tại trong nguồn tài trợ bao gồm công (bao cấp), tư nhân (thương mại), tự túc (doanh thu được tạo ra trong nội bộ) và không vì lợi nhuận (được tài trợ).

Các bên quan tâm liên quan đến việc xác định các yêu cầu sẽ được hưởng lợi từ Tiêu chuẩn quốc tế này (giáo viên, phụ huynh, Chính phủ, tổ chức phi chính phủ, công đoàn, …).

ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lí chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng người học và các yêu cầu và nhu cầu khác của khách hàng.

Nhằm mục đích nâng cao sự hài lòng của người học, các khách hàng khác và nhân sự thông qua việc áp dụng hiệu quả EOMS của mình, bao gồm các qui trình cải tiến hệ thống.

(Tài liệu tham khảo: Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 21001:2018 Hệ thống quản lí giáo dục, tổ chức ISO-CERT.VN)

Theo kinhtetieudung.phapluatxahoi.vn