Home Tin tức Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10730:2015 sp ca cao – hàm lượng...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10730:2015 sp ca cao – hàm lượng chất béo

241

TCVN 10730:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 963.15 Fat in cacao products. Soxhlet extraction method; TCVN 10730:2015 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16/SC2 Cacao và sản phẩm cacao biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10730:2015 Sản phẩm cacao. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp chiết Soxhlet được ban hành tại Quyết định số 1481/QĐ-BKHCN (17/6/2015) của Bộ Khoa Học Công Nghệ

Đây là một trong những tiêu chuẩn để từ đó đánh giá và công bố tiêu chuẩn chất lượng ca cao. Cụ thê,r VIETPAT xin cung cấp bản đầy đủ của TCVN 10730:2015 này cho mọi người cùng tham khảo như sau: