Chương trình 712: Tạo lập nền tảng cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa
Lần đầu tiên đơn vị của bệnh viện Việt Nam có chứng nhận ISO 9001:2015
Tạo dấu ấn trong quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất
Hệ thống quản lý chất lượng của Cục Dược đạt TCVN ISO 9001:2008
Kinh nghiệm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của công ty đèn led Haledco
Đình chỉ hoạt động tư vấn đối với Công ty TNHH LEAN Việt Nam
‘Trái ngọt’ từ ISO cải cách hành chính công
Tập huấn, phổ biến về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015