Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nông sản có chứng nhận
Trao chứng nhận xoài Cát Chu VietGAP
Lực đẩy mới cho thị trường phân bón hữu cơ
Chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm trong nông nghiệp
Nông sản VietGAP bí đầu ra
Trang trại nuôi lợn đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn Global GAP
Lấy “visa” hữu cơ hay sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn?
Kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản