Bước tiến mới trong xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ ở Lào Cai
Giúp nông dân tăng giá trị cho chuỗi sản xuất nông sản an toàn
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP
Sản xuất thủy sản VietGAP khó ở đầu ra
Xứng tầm thương hiệu “Cá sông Đà – Hòa Bình”
Lợi ích của việc áp dụng VietGap trong trồng trọt
Ứng dụng phần mềm VFSC trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
Sau 10 năm thực hiện, diện tích đạt chứng nhận VietGAP còn khiêm tốn