Home Tin tức Triển khai kế hoạch áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra...

Triển khai kế hoạch áp dụng TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra Chính phủ

144

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kế hoạch số 797/KH-TTCP áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

iso

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước (HTQLCL).

Đồng thời, đảm bảo 100% các cục, vụ, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của TTCP được thực hiện theo quy trình xử lý công việc khoa học, hợp lý và phù hợp với HTQLCL.

TTCP yêu cầu các đơn vị áp dụng HTQLCL phải thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kịp thời các quy trình giải quyết công việc theo các văn bản quy định và hướng dẫn của ngành Thanh tra, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Kế hoạch cũng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, đơn vị; trách nhiệm của từng cá nhân trong các quy trình giải quyết công việc trong HTQLCL; tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực, tiết kiệm thời gian và chi phí, hoàn thành tốt công việc. Lãnh đạo TTCP giao Ban Chỉ đạo ISO tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành.

HTQLCL theo TCVN ISO là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị, cá nhân khác. Tại các cơ quan, đơn vị đã đưa hệ thống vào vận hành, sẽ có những quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc khoa học.

Hiệu quả áp dụng HTQLCL được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, góp phần giảm hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thực hiện cơ chế “một cửa” tại các đơn vị…

Nguồn từ: Bảo Lâm