Home Tin tức Từ 1/7/2016 Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực

Từ 1/7/2016 Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực

2670

Ngày 25 tháng 06 năm 2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 được ban hành.

Từ 1/7/2016 Luật An toàn, vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực. Theo đó Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Luật sẽ áp dụng lên các đối tượng:

  • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.
  • Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
  • Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
  • Người sử dụng lao động.
  • Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đã được cấp.

Cụ thể, văn bản quy phạm pháp luật Luật An toàn, vệ sinh lao động số: 84/2015/QH13 VIETPAT xin cung cấp cho mọi người cùng tham khảo như sau: