Thứ Năm, Tháng Năm 25, 2023
Home Tin tức Yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn

Yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn

Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn có điều khoản yêu cầu về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn,  cụ thể có một số điểm đáng lưu ý như sau:

hang-hoa-dong-goi-san

Yêu cầu về giá trị trung bình Xtb

  • Trường hợp cỡ mẫu (n) bằng với cỡ lô (N) (n=N), giá trị trung bình  (Xtb) của lượng thực (Qr) của các đơn vị hàng đóng gói sẵn trong lô phải thỏa mãn yêu cầu theo biểu thức sau: Xtb≥Qn
  • Trường hợp cỡ mẫu (n) nhỏ hơn cỡ lô (N) (n
  • Trong đó: s là độ lệch bình phương trung bình của lượng thực được tính theo công thức quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. k là hệ số hiệu chính được chọn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Yêu cầu về số đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp

  • Trường hợp cỡ mẫu (n) bằng với cỡ lô (N) (n=N), phải thỏa mãn các yêu cầu sau: Số đơn vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp không được vượt quá 2,5% cỡ lô; Không được có bất kỳ đơ vị hàng đóng gói sẵn không phù hợp nào có lượng thiếu lớn hơn hai (02) lần lượng thiếu cho phép T quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

Tư Vấn Chứng Chỉ ISO

Tư Vấn Hợp Chuẩn Hợp Quy

 Dịch vụ khác

Xin Giấp phép

Tư vấn VIETGAP